Grafički dizajn 3

Grafički dizajn je primenjena umetnost. Kao disciplina dizajna, grafički dizajn ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, brоšure, katalozi, knjige, lifleti, flajeri, plakati, baneri, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga i tome slično. U novijem značenju grafički dizajn uključuje takođe i sve grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima tj. internetu odnosno televiziji i drugim medijima.

Grafički dizajn je umetnost i profesija odabira i aranžiranja vizuelnih elemenata kao što su tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje sa ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici. Ponekad se za grafički dizajn koristi kovanica „vizuelna komunikacija“, kojom se želi istaći njegova funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu. Može se reći da je grafički dizajn kolaborativna disciplina. Pisci kreiraju reči i slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, dok dizajner stvara kompoziciju (celinu) vizuelne komunikacije tj. dizajn.

Grafički dizajner je umetnik koji radi dizajn obično se bavi komponovanjem slika i tekstova. Dizajner stvara grafiku uglavnom za publikacije za štampu ili za elektronske medije. On je odgovoran za dizajn, tipografiju i ilustraciju. Rezultati njegovog rada je brošura odnosno reklamni materijali i cilj njegovog rada je prezentacija informacija pristupno i estetski. Grafički dizajneri kao i drugi umetnici po nekada stvaraju delo samo na osnovu čiste inspiracije za dobar ugođaj i za zabavu, ali mnogi rade za različite klijente koji žele da propagiraju i publikuju neku od svojih tema, posao ili proizvod.

Razvoj grafičkog dizajna kao profesije je u vrlo uskoj vezi sa tehnološkim inovacijama, društvenim potrebama i vizuelnom maštom stvaralaca. Praktikovao se u različitim oblicima tokom najranije istorije, a najstariji primeri se sreću u manuskriptama stare Kine, Egipta i Grčke. Pojavom štamparstva u 15. veku, grafički dizajn se prilagođava novom mediju i otada se neprestano razvija.

Krajem 19. veka, grafički dizajn se oblikuje u formu koju danas prepoznajemo, delom kao rezultat sve veće specijalizacije u različitim profesijama u kojima se sve koristi, delom zbog uvođenja novih različitih naprednijih tehnologija i medija i svih novih tržišnih mogućnosti koje se otvaraju industrijskom revolucijom. 1922. godine Vilijam A. Dvigins (engl. William A. Dwiggins) daje ime „grafički dizajn“ ovoj tada novoj oblasti primenjene umetnosti.

www.marjantrajkovski.com

9 коментара: