Grafički dizajn 5

Grafički dizajn je primenjena umetnost. Kao disciplina dizajna, grafički dizajn ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, brоšure, katalozi, knjige, lifleti, flajeri, plakati, baneri, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga i tome slično. U novijem značenju grafički dizajn uključuje takođe i sve grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima tj. internetu odnosno televiziji i drugim medijima.

Grafički dizajn je umetnost i profesija odabira i aranžiranja vizuelnih elemenata kao što su tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje sa ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici. Ponekad se za grafički dizajn koristi kovanica „vizuelna komunikacija“, kojom se želi istaći njegova funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu. Može se reći da je grafički dizajn kolaborativna disciplina. Pisci kreiraju reči i slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, dok dizajner stvara kompoziciju (celinu) vizuelne komunikacije tj. dizajn.

Grafički dizajner je umetnik koji radi dizajn obično se bavi komponovanjem slika i tekstova. Dizajner stvara grafiku uglavnom za publikacije za štampu ili za elektronske medije. On je odgovoran za dizajn, tipografiju i ilustraciju. Rezultati njegovog rada je brošura odnosno reklamni materijali i cilj njegovog rada je prezentacija informacija pristupno i estetski. Grafički dizajneri kao i drugi umetnici po nekada stvaraju delo samo na osnovu čiste inspiracije za dobar ugođaj i za zabavu, ali mnogi rade za različite klijente koji žele da propagiraju i publikuju neku od svojih tema, posao ili proizvod.

Razvoj grafičkog dizajna kao profesije je u vrlo uskoj vezi sa tehnološkim inovacijama, društvenim potrebama i vizuelnom maštom stvaralaca. Praktikovao se u različitim oblicima tokom najranije istorije, a najstariji primeri se sreću u manuskriptama stare Kine, Egipta i Grčke. Pojavom štamparstva u 15. veku, grafički dizajn se prilagođava novom mediju i otada se neprestano razvija.

Krajem 19. veka, grafički dizajn se oblikuje u formu koju danas prepoznajemo, delom kao rezultat sve veće specijalizacije u različitim profesijama u kojima se sve koristi, delom zbog uvođenja novih različitih naprednijih tehnologija i medija i svih novih tržišnih mogućnosti koje se otvaraju industrijskom revolucijom. 1922. godine Vilijam A. Dvigins (engl. William A. Dwiggins) daje ime „grafički dizajn“ ovoj tada novoj oblasti primenjene umetnosti.

www.marjantrajkovski.com

11 коментара: